Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

 

 

RODO – informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ADMars Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Ligota Mała 78C 56-400 Oleśnica, NIP:9112014035, REGON: 0000611021 (dalej-Administrator).

Z Administratorem można się kontaktować listownie na adres siedziby lub mailowo: sprzedaz@admars.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
 • zawarcie umowy i realizacja jej warunków, przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 •  wypełnianie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, numery rejestrowe, w szczególności NIP),
 • dane teleadresowe i kontaktowe ( w tym adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja),
 • dane finansowe, dane dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe związane z umową, data zawarcia umowy),
 • w zakresie prowadzonej przez Administratora bazy danych Administrator przetwarza publicznie dostępne dane, wskaźniku moralności płatniczej (PMI) i rekomendowanej współpracy.

 

 1. Źródła pochodzenia danych
 • źródła zewnętrzne: publicznie dostępne rejestry (CEiDG, KRS, GUS i inne w zakresie danych publicznie dostępnych), ogólnodostępne bazy danych, w tym Państwa strony internetowe,
 • dane pozyskiwane bezpośrednio od Państwa na podstawie udzielanej przez Państwa zgody.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz przez okres po jej zakończeniu niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych) a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy,
 • dane przekazane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. firmy przewozowe, dostawcy usług IT, biuro rachunkowe),
 • podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa do pozyskiwania tego rodzaju danych osobowych (jak ZUS, US, organy ścigania, sąd itp.).

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to nie obejmuje sytuacji, w których Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy lub innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub na innej podstawie, niż zgoda Klienta,
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Państwa żądanie przeniesienia do innego Administratora danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) o ile przetwarzanie danych narusza Państwa prawa.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub kontynuowanie realizacji umowy.

 

Możliwość pobrania pliku „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” w zakładce ” Do pobrania”

 

Login